Kontakt: +48 728 442 860

Nawet 3600 zł dofinansowania do wynagrodzenia pracownika

28 marca 2024

Openbility

Pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnością mogą liczyć na dofinansowania do stworzonego stanowiska pracy oraz do wynagrodzenia takiego pracownika. Dofinansowanie przyznawane jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Warunkiem otrzymania comiesięcznego wsparcia jest posiadanie przez pracownika orzeczenia o niepełnosprawności. Jego wysokość jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności pracownika.

Kto może otrzymać pomoc finansową?

Do otrzymania dofinansowania z PFRON-u uprawnieni są pracodawcy:

 • zatrudniający nie mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
 • prowadzący zakład pracy chronionej,
 • zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością wynoszący co najmniej 6%.

Do liczby pracowników nie wlicza się osób z niepełnosprawnością przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób niebędących osobami z niepełnosprawnością:

 • zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,
 • przebywających na urlopie rodzicielskim,
 • nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej,
 • przebywających na urlopach wychowawczych,
 • nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego,
 • przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.

Na jakie dofinansowanie możesz liczyć?

Pracodawcy spełniający opisane wcześniej wymagania mogą liczyć na wsparcie finansowe z PFRON.

Dofinansowanieprzysługuje w wysokości:

 • 2400 zł – w przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 • 1350 zł – w przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub
 • 500 zł – w przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

W odniesieniu do osób z niepełnosprawnością, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe, epilepsję oraz niewidomych, kwoty te są zwiększane o:

 • 1200 zł – w przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 • 900 zł – w przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub
 • 600 zł – w przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Wysokość wypłacanych przez PFRON środków jest proporcjonalna do wymiaru czasu pracy pracownika.

Komu PFRON ograniczy dofinansowanie?

Kwota miesięcznego dofinansowania z PFRON nie może przekroczyć 90% poniesionych kosztów płacy brutto. Z kolei w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą dodatek nie może przekroczyć 75% tych kosztów.

Kiedy dofinansowanie nie zostanie wypłacone?

Comiesięczna dopłata do wynagrodzenia pracownika z niepełnosprawnością nie przysługuje pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nieosiągającemu wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w wysokości co najmniej 6%.

Dofinansowanie nie przysługuje także:

 • na pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury,
 • jeśli wynagrodzenie pracownika z niepełnosprawnością nie zostało przekazane na jego rachunek bankowy, rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub na adres zamieszkania pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych,
 • do wynagrodzeń wypłaconych po dniu złożenia wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc,
 • jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów.

Podstawa prawna: art. 26a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2024 r., poz. 44)

Skontaktuj się z nami!

Napisz e-mail lub zadzwoń

Przeczytaj także

Aktualne regulacje prawne dotyczące zatrudnienia OzN

Poniżej zamieszczamy wykaz aktualnych przepisów prawnych dotyczących osób z niepełnosprawnościami, wraz z linkami. Materiał ten usprawni proces zatrudniania osób z niepełnosprawnością w każdej firmie.

Czytaj więcej

Firmy wspierające pracowników z niepełnosprawnością

Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych poprawia zyski firmy i reputację marki. Mimo to osoby z niepełnosprawnością nadal spotykają się z większymi uprzedzeniami w miejscu pracy niż inne grupy społeczne.

Czytaj więcej

Nowe zalecenia dotyczące zatrudnienia osób z niepełnosprawnością

W lutym 2024 zostały wydane nowe zalecenia dotyczące zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Pokazały one, że nadal istnieje wiele barier, które utrudniają lub nawet uniemożliwiają udział w procesach rekrutacyjnych i podejmowanie pracy przez osoby z niepełnosprawnością.

Czytaj więcej