Kontakt: +48 728 442 860

Aktualne regulacje prawne dotyczące zatrudnienia OzN

28 marca 2024

Openbility

Poniżej zamieszczamy wykaz aktualnych przepisów prawnych dotyczących osób z niepełnosprawnościami, wraz z linkami. Materiał ten usprawni proces zatrudniania osób z niepełnosprawnością w każdej firmie.

Ustawy:

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44)

Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się wraz z obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 2023 poz. 20)

Ustawa o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 882)

Rozporządzenia:

Do ustawy o języku migowym:

Rozporządzenie w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia języka polskiego, polskiego języka migowego, systemu językowo – migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniemych oraz tłumacza – przewodnika

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2023 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia języka polskiego, polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika (Dz. U. z 2023 r. poz. 532)

Rozporządzenie w sprawie rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo – migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (Dz.U.2012.652) pdf 403 kb

Do ustawy o rehabilitacji:

Art. 4a ust. 2 rozporządzenia w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16. roku życia

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U.2002.17.162) pdf 255,24 kb

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenia w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16. roku życia

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U.2009.226.1829) pdf 257 kb

Art. 6b1 ust. 12 rozporządzenia w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U.2007.250.1875) pdf 461 kb

Art. 6c ust. 9 rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U.2015.1110) pdf 2,01 kb

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 2017, poz. 1541) pdf 602 kb

Art. 6d ust. 6 rozporządzenia w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz.U.2007.228.1681) pdf 324 kb

Art. 10b ust. 7 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U.2004.63.587) pdf 714 kb

Art. 10d ust. 8 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U.2007.230.1694) pdf 1,1 Mb

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie turnusów rehabilitacyjnych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U.2014.1937) pdf 278 kb

Art. 12a ust. 3 rozporządzenia w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz.U.2015.102 – tekst jednolity) pdf 462 kb

Art. 20 ust. 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym (Dz.U.2003.100.927) pdf 43 kb

Art. 20b ust. 9 rozporządzania w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego, wraz z załącznikami  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz.U.2010.64.399) pdf 138 kb

Art. 21 ust. 2f rozporządzenia w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2017, poz. 2103)

Art. 21 ust. 7 rozporządzenia w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania (Dz.U.1998.124.820) pdf 92 kb

Rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania (Dz.U.2003.125.1162) pdf 52 kb

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania (Dz.U.1998.127.843) pdf 44 kb

Art. 22 ust. 12 rozporządzenia w sprawie informacji dotyczących kwot obniżania wpłat na PFRON oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia (Dz. U. 2016.928) pdf 410 kb

Art. 25d ust. 4 rozporządzenia w sprawie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2016 poz. 1758) pdf 593 kb

Art. 26 ust. 9 rozporządzenia w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Dz.U.2014.1987) pdf 660 kb

Art. 26c ust. 6 rozporządzenia w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. 2016, poz. 951) pdf 1,03 Mb

Art. 26e ust. 8 rozporządzenia w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.U.2015.93 – tekst jednolity) pdf 143 kb

Art. 29 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zakładów aktywności zawodowej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz.U.2012.850) pdf 173 kb

Art. 30 ust. 5 rozporządzenia w sprawie określenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania wraz z załącznikami

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania (Dz.U.2011.44.232) pdf 109 kb

Art. 30 ust. 8 rozporządzenia w sprawie wzoru i sposobu przekazywania przez wojewodę zbiorczych informacji półrocznych dotyczących wydanych decyzji oraz stanu zatrudnienia w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej wraz z załącznikiem

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie wzoru i sposobu przekazywania przez wojewodę zbiorczych informacji półrocznych dotyczących wydanych decyzji oraz stanu zatrudnienia w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej (Dz.U.2008.30.180) pdf 103 kb

Art. 31 ust. 5 rozporządzenia w sprawie wykazu opłat o charakterze sankcyjnym

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie wykazu opłat o charakterze sankcyjnym (Dz.U.2004.161.1682) pdf 122 kb

Rozporządzenia zmieniające rozporządzenia w sprawie wykazu opłat o charakterze sankcyjnym

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu opłat o charakterze sankcyjnym (Dz.U.2009.183.1428) pdf 117 kb

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu opłat o charakterze sankcyjnym (Dz.U.2006.64.451) pdf 120 kb

Art. 32 ust. 3 rozporządzenia w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków PFRON

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.2014.1975) pdf 158 kb

Art. 33 ust. 11 rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Obwieszczenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz.U.2015.1023) pdf 190 kb

Art. 34 ust. 9 rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu przeprowadzenia kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2013.29) pdf 121 kb

Art. 35 ust. 3 rozporządzenia w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków PFRON

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.2015.937) pdf 97,9 kb

Art. 35a ust. 4 rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.2015.926) pdf 175,5 kb

Art. 36 ust. 4 rozporządzenia w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U.2008.29.172) pdf 130 kb

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 22 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U.2015.1778) pdf 112 kb

Art. 39 ust. 5 rozporządzenie w sprawie sposobu tworzenia, działania i finansowania specjalistycznych ośrodków szkoleniowo-rehabilitacyjnych oraz trybu sprawowania nadzoru nad ich działalnością

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie sposobu tworzenia, działania i finansowania specjalistycznych ośrodków szkoleniowo-rehabilitacyjnych oraz trybu sprawowania nadzoru nad ich działalnością (Dz.U.2000.51.613) pdf 146 kb 

Art. 41 ust. 5 rozporządzenie w sprawie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. 2014.1970) pdf 132 kb

Art. 44 ust. 3 rozporządzenie w sprawie Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 października 2016 r. w sprawie Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. 2016, poz. 1783) pdf 122,5 kb

Art. 44c ust. 7 rozporządzenie w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U.2003.62.560) pdf 134 kb

Art. 47 ust. 7 rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków PFRON

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.2003.166.1616) pdf 132 kb

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków PFRON

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.2004.174.1811) pdf 122 kb

Art. 48 ust. 2 rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym

Obwieszczenie Prezesa rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. 2017, poz. 538)

Art. 49 ust. 2 rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi PFRON przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U. 2015, poz. 101)

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi PFRON przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U. 2017. poz. 2091)

Art. 49d ust. 3 rozporządzenia w sprawie wzorów półrocznych informacji o pracodawcach zwolnionych z wpłat na PFRON lub zobowiązanych do tych wpłat oraz sposobu ich przekazywania

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 11 października 2005 r. w sprawie wzorów półrocznych informacji o pracodawcach zwolnionych z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub zobowiązanych do tych wpłat oraz sposobu ich przekazywania (Dz.U.2005.214.1811) pdf 103 kb

Art. 50 ust. 8 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej PFRON, a także szczegółowych zasad działania Rady Nadzorczej i szkolenia jej członków oraz wysokości ich wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także szczegółowych zasad działania Rady Nadzorczej i szkolenia jej członków oraz wysokości ich wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady (Dz.U.1998.45.276) pdf 115 kb

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej PFRON, a także szczegółowych zasad działania Rady Nadzorczej i szkolenia jej członków oraz wysokości ich wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także szczegółowych zasad działania Rady Nadzorczej i szkolenia jej członków oraz wysokości ich wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady (Dz.U.2003.173.1677) pdf 126 kb

Art. 51 ust. 3f rozporządzenia w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli przez PFRON

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.2004.63.586) pdf 153 kb

Pozostałe akty prawne:

Rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017, poz. 2247) pdf 433 kb

Art. 79c ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. (prawo telekomunikacyjne) rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych (Dz.U.2014.464) pdf 506 kb

Art. 8 ust. 9 ustawy Prawo o ruchu drogowym – wysokość opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz.U.2014. 843) pdf 177 kb

Art. 8 ust. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym – wzór, tryb wydawania i zwrot kart parkingowych

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. 2016, poz. 1438) pdf 604 kb

Art. 8 ust. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym – rodzaj placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz.U.2014.818) pdf 132 kb

Art. 11 ust. 3 ustawy o szczegółowych warunkach i trybie przyznawania środków z PFRON w związku z likwidacją skutków powodzi z 2010 r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z likwidacją skutków powodzi z 2010 r. (Dz.U.2010.173.1173) pdf 144 kb

Art. 36 ust. 11 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie – zawody sportowe przed 1992 r. i zawody osób głuchych przed 2001 r.

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu zawodów sportowych osób niepełnosprawnych odbywających się przed 1992 r., będących odpowiednikiem igrzysk paraolimpijskich, oraz wykazu zawodów sportowych odbywających się przed 2001 r., będących odpowiednikiem igrzysk głuchych (Dz. U. 2011 nr 20 poz. 105) pdf 112 kb

Art. 32 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie  – stypendia dla kadry narodowej osób niepełnosprawnych i paraolimpijskiej

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 października 2012 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej (Dz. U. z 2012, poz.  1130) pdf 260 kb

Art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe – wykaz bibliotek i organizacji działających na rzecz osób niewidomych i ociemniałych

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych (Dz. U. 2015, poz. 1644) pdf 136 kb

Art. 15 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz art. 20a ust. 1 ustawy o rehabilitacji – wprowadzanie psów asystujących na obszary objęte ścisłą i czynną ochroną

Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2013 poz. 73) pdf 112 kb

Skontaktuj się z nami!

Napisz e-mail lub zadzwoń

Przeczytaj także

Nawet 3600 zł dofinansowania do wynagrodzenia pracownika

Pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnością mogą liczyć na dofinansowania do stworzonego stanowiska pracy oraz do wynagrodzenia takiego pracownika. Dofinansowanie przyznawane jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Czytaj więcej

Firmy wspierające pracowników z niepełnosprawnością

Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych poprawia zyski firmy i reputację marki. Mimo to osoby z niepełnosprawnością nadal spotykają się z większymi uprzedzeniami w miejscu pracy niż inne grupy społeczne.

Czytaj więcej

Nowe zalecenia dotyczące zatrudnienia osób z niepełnosprawnością

W lutym 2024 zostały wydane nowe zalecenia dotyczące zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Pokazały one, że nadal istnieje wiele barier, które utrudniają lub nawet uniemożliwiają udział w procesach rekrutacyjnych i podejmowanie pracy przez osoby z niepełnosprawnością.

Czytaj więcej