Kontakt: +48 728 442 860

Jak dbać o dobrostan pracownika z niepełnosprawnością?

28 marca 2024

Openbility

Dobrostan (ang. wellbeing) pracownika to stan, w którym czuje się on zadowolony, zdrowy i zmotywowany do pracy. Dobrostan pracowniczy ma kluczowe znaczenie dla sukcesu organizacji, ponieważ ma pozytywny wpływ na produktywność, retencję pracowników oraz wizerunek firmy.

Dbając o dobrostan pracownika, należy uwzględnić jego indywidualne potrzeby i możliwości, zwłaszcza jeśli pracownik ma jakąś niepełnosprawność. Niepełnosprawność może być fizyczna, psychiczna lub sensoryczna i może wiązać się z różnymi ograniczeniami i wyzwaniami w pracy. Jak dbać o dobrostan pracownika z niepełnosprawnością, aby zapewnić mu komfort, bezpieczeństwo i satysfakcję z pracy?

Zapewnij odpowiednie warunki pracy

Zapewnienie odpowiednich warunków pracy, które będą dostosowane do potrzeb i możliwości pracownika, jest niezbędne w procesie utrzymywania dobrostanu pracownika na wysokim poziomie. Należy zadbać o to, aby pracownik miał ergonomiczne stanowisko pracy, które nie będzie powodować mu dyskomfortu, bólu lub urazów. Może to oznaczać np. dostarczenie specjalnego krzesła, biurka, klawiatury, myszki, monitora, słuchawek, oprogramowania lub innych akcesoriów, które ułatwią mu pracę. Ponadto, należy zapewnić pracownikowi łatwy dostęp do miejsca pracy, np. poprzez zainstalowanie podjazdów, wind, poręczy, drzwi automatycznych lub innych udogodnień. Ważne jest również, aby pracownik miał dostęp do toalety, kuchni, sali konferencyjnej i innych pomieszczeń, które będą przystosowane do jego potrzeb.

Zapewnij wsparcie i szkolenie

Osoby z niepełnosprawnościami, na równi z innymi pracownikami, chcą efektywnie wykonywać swoje obowiązki i rozwijać się zawodowo. W tym kontekście ważne jest zapewnienie wsparcia i szkoleń, które na to pozwolą. Należy zapewnić pracownikowi odpowiednie szkolenie, które pomoże mu zapoznać się z zadaniami, procedurami, narzędziami i zasadami pracy w firmie. Szkolenie powinno być dostosowane do indywidualnego tempa i stylu uczenia się pracownika, a także uwzględniać jego mocne i słabe strony. Ponadto, należy zapewnić pracownikowi wsparcie, które będzie polegać na regularnym udzielaniu mu informacji zwrotnej, motywacji, uznania i pomocy w razie potrzeby. Wsparcie może być udzielane przez przełożonego, kolegów z zespołu, mentora lub osobę z działu HR.

Zapewnij elastyczność i równowagę

Elastyczność i równowaga między życiem zawodowym a prywatnym stały się niezbędnym elementem pracy, który pomaga dbać o dobrostan pracowników. Pozwól pracownikowi na dostosowanie swojego czasu pracy, miejsca pracy i sposobu pracy do swoich potrzeb i preferencji. Może to oznaczać np. umożliwienie pracownikowi pracy zdalnej, pracy w niepełnym wymiarze godzin lub dużej elastyczności w zakresie godzin wykonywania pracy. Ponadto, respektuj granice pracownika i nie nakładaj na niego nadmiernego obciążenia pracą, które mogłoby wpłynąć negatywnie na jego zdrowie i samopoczucie. Zachęcaj również pracownika do dbania o swoje hobby, zainteresowania, relacje i zdrowie poza pracą, a także oferuj mu różne benefity, które będą wspierać jego dobrostan.

Zapewnij integrację i szacunek

Kolejnym krokiem do dbania o dobrostan pracownika z niepełnosprawnością jest zapewnienie mu integracji i szacunku w zespole i w organizacji. Stwórz pozytywną kulturę organizacyjną, która będzie opierać się na otwartości, tolerancji, różnorodności i współpracy. Zapraszaj pracownika do udziału w różnych działaniach i inicjatywach, które będą sprzyjać integracji i budowaniu relacji w zespole. Daj również pracownikowi możliwość wyrażania swoich opinii, pomysłów i propozycji, które będą brane pod uwagę i doceniane. Traktuj pracownika z szacunkiem i godnością, nie dyskryminując go ani nie stygmatyzując go z powodu jego niepełnosprawności. Chroń również pracownika przed mobbingiem, nękaniem, przemocą lub innymi formami nadużyć w pracy.

Zapewnij opiekę i rehabilitację

Pracodawcy coraz częściej doceniają motywacyjny charakter indywidualnie dostosowanych do potrzeb pracowników benefitów. Jednym z nich, szczególnie ważnym dla pracownika z niepełnosprawnością, może być zapewnienie opieki i rehabilitacji, które będą wspierać jego zdrowie i funkcjonowanie. Zabezpiecz pracownikowi doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne, które będą dostępne w razie potrzeby. Daj również pracownikowi możliwość skorzystania z urlopu zdrowotnego, urlopu rehabilitacyjnego lub innego rodzaju urlopu, który będzie niezbędny dla jego zdrowia i dobrostanu. Wspieraj pracownika w powrocie do pracy po urlopie, np. poprzez stopniowe zwiększanie obciążenia pracy, dostosowywanie warunków pracy lub zapewnianie dodatkowego szkolenia czy wsparcia.

Ważny dla pracownika i dla pracodawcy

Dbanie o dobrostan pracownika z niepełnosprawnością jest ważnym zadaniem dla każdego pracodawcy, który chce stworzyć korzystne warunki pracy dla swoich pracowników i osiągać lepsze wyniki biznesowe. Dbanie o dobrostan pracownika z niepełnosprawnością wymaga uwzględnienia jego indywidualnych potrzeb i możliwości, a także zapewnienia mu odpowiednich warunków pracy, wsparcia, szkolenia, elastyczności, równowagi, integracji, szacunku, opieki i rehabilitacji. Tylko w ten sposób można zapewnić pracownikowi z niepełnosprawnością komfort, bezpieczeństwo i satysfakcję z pracy, a także zwiększyć jego zaangażowanie, lojalność i produktywność.

Skontaktuj się z nami!

Napisz e-mail lub zadzwoń

Przeczytaj także

Nawet 3600 zł dofinansowania do wynagrodzenia pracownika

Pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnością mogą liczyć na dofinansowania do stworzonego stanowiska pracy oraz do wynagrodzenia takiego pracownika. Dofinansowanie przyznawane jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Czytaj więcej

Aktualne regulacje prawne dotyczące zatrudnienia OzN

Poniżej zamieszczamy wykaz aktualnych przepisów prawnych dotyczących osób z niepełnosprawnościami, wraz z linkami. Materiał ten usprawni proces zatrudniania osób z niepełnosprawnością w każdej firmie.

Czytaj więcej

Firmy wspierające pracowników z niepełnosprawnością

Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych poprawia zyski firmy i reputację marki. Mimo to osoby z niepełnosprawnością nadal spotykają się z większymi uprzedzeniami w miejscu pracy niż inne grupy społeczne.

Czytaj więcej